Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-
2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως
προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με
την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των
μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-
2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο,
2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική
Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Όσοι γονείς - κηδεμόνες ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 παρακαλούνται να υποβάλλουν στη σχολική μας μονάδα την παρακάτω αίτηση-δήλωση μαθημάτων.

Αίτηση-Δήλωση

Εγκύκλιος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.)